Algemene voorwaarden

/Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden2016-11-26T13:35:42+00:00

 

M3 Bouwadvies B.V., verder in deze voorwaarden te noemen “M3 Bouwadvies”, betrekking hebbend op bouwkundige dienstverlening, inspectie en expertise.

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachtbevestigingen, werkzaamheden, leveringen en betalingen e.d.met betrekking tot die vorm van dienstverlening welke bestaat uit het verstrekken van bouwkundig advies, inspecties en rapportages,waaronder begrepen het verrichten van zogenoemde bouwtechnische keuringen en expertises.
1.2 Telkens wanneer in deze voorwaarden gesproken wordt over “opdrachtgever” wordt daaronder verstaan een klant die van M3Bouwadvies diensten ontvangt onverschillig welke overeenkomst of rechtshandeling hieraan ten grondslag ligt. Onder “opdracht” indeze voorwaarden wordt verstaan de wens van de opdrachtgever voor zover door M3 Bouwadvies schriftelijk is aanvaard.
1.3 In deze voorwaarden wordt met consument die opdrachtgever bedoeld, die een natuurlijk persoon is niet handelend in de uitoefeningvan een beroep of bedrijf.
1.4 Bepalingen die door M3 Bouwadvies met de hand of mechanisch zijn toegevoegd of gewijzigd, gaan voor de gedrukte bepalingen vandeze voorwaarden. Evenzo gaan schriftelijke afspraken, die na de totstandkoming van de bij deze voorwaarden behorende overeenkomstof rechtshandeling zijn gemaakt, boven de bepalingen van deze voorwaarden.

Artikel 2. Aanbiedingen

2.1 Door M3 Bouwadvies verstrekte informatie en aanbiedingen zijn louter informatief en binden niet.
2.2 Mondelinge of telefonische afspraken zijn alleen bindend indien deze schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3. Opdracht

3.1 Onder opdracht in deze voorwaarden wordt verstaan de wens van de opdrachtgever voor zover deze door M3 Bouwadvies isaanvaard. Pas nadat M3 Bouwadvies een opdracht schriftelijk heeft bevestigd is M3 Bouwadvies gebonden.
3.2 Alle opdrachten worden door M3 Bouwadvies schriftelijk bevestigt. Voor de aard en de omvang van de opdracht is de omschrijving hiervan in de schriftelijke opdrachtbevestiging bepalend.
3.3 Wijzigingen die tijdens de uitvoering van de opdracht worden opgedragen- daaronder meer- en minderwerk begrepen – zonder schriftelijke bevestiging van M3 Bouwadvies binden niet.
3.4.1 M3 Bouwadvies behoudt zich het recht voor om de opdracht of gedeelten van de opdracht door derden te laten verrichten.
3.4.2 De inhoud van inspectiewerkzaamheden, M3 Bouwadvies zal haar werkzaamheden naar beste kunnen en wetenschap verrichten.M3 Bouwadvies geeft echter geen garanties met betrekking tot de verrichte onderzoeken en/of verstrekte adviezen.
3.4.3 De werkzaamheden vangen aan op het overeengekomen tijdstip, doch niet dan nadat M3 Bouwadvies beschikt over alle door de opdrachtgever te verstrekken bescheiden, gegevens, voorwerpen en nadat een eventueel overeengekomen vooruitbetaling door M3 Bouwadvies is ontvangen of zekerheid t.b.v. M3 Bouwadvies is gesteld.
3.4.4 M3 Bouwadvies heeft het recht de werkzaamheden naar eigen inzichten, al dan niet in gedeelten, door inschakeling van derden, uit te voeren.
3.4.5 Inspecties aan bouwkundige objecten zijn gebaseerd op visueel uitwendig en non-destructief onderzoek van de daartoe onder normale omstandigheden en veilig bereikbare onderdelen met vastlegging van voorhanden zijnde tekortkomingen. Een inspectie is gerelateerd aan het bouwjaar van het object en is een moment opname, waarbij uitsluitend gesignaleerde zichtbare gebreken of tekortkomingen worden gerapporteerd.
3.4.6 Het doel, aard en wijze van de visuele inspectie brengen niet met zich mee dat specialistische onderzoeken worden uitgevoerd, noch dat er metingen worden verricht, noch berekeningen worden uitgevoerd. Er worden geen onderdelen verwijderd, verschoven, opgetild of verplaatst om achterliggende constructies en/of installaties te kunnen beoordelen.
3.4.7 De objecten worden door M3 Bouwadvies, in het kader van de rapportage, visueel gecontroleerd respectievelijk gepecteerd. De zichtbare onderdelen worden beoordeeld op hun functionaliteit en kwaliteit. Voor die onderdelen die niet visueel te inspecteren zijn kan een afgeleid oordeel worden gegeven van de vermoedelijke kwaliteit op grond van de staat van de wel zichtbare, samengestelde en verband houdende bouwonderdelen.
3.4.8 De in een rapportage aangegeven kosten zijn globale ramingen van herstelkosten en/of kosten van vervangingraming
3.4.9 De opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger dient M3 Bouwadvies te voorzien van alle, voor het behoorlijk verrichten van deinspectie, relevante informatie en beschikbare gegevens over het object.
3.4.10 M3 Bouwadvies zal haar werkzaamheden naar beste kunnen en wetenschap verrichten. M3 Bouwadvies geeft echter geen garantie met betrekking tot verrichte onderzoeken en/of verstrekte adviezen.
3.4.11 De opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger garandeert dat M3 Bouwadvies vrij toegang verkrijgt tot het te inspecteren object en alle te inspecteren onderdelen w.o. zolders, kruipruimten etc. , dat er geen verrassende elementen aanwezig zijn w.o. loslopende huisdieren.
3.4.12 Ten behoeve van inspectie worden begane grondvloeren gepecteerd in de directe omgeving van een aanwezig kruipluik. Is geen kruipluik aanwezig zal de inspectie zich beperken tot de zichtbare vloer.
3.4.13 Daken, goten, overstekken etc. tot een maximale hoogte van 5 meter worden gepecteerd, indien veilig, dat uitsluitend ter beoordeling van M3 Bouwadvies, bereikbaar met ladders van maximaal 6,5 meter lengte. Indien hoger gelegen elementen dienen te worden gepecteerd, kan dit uitsluitend met door de opdrachtgever beschikbaar gesteld klimmateriaal, dat voldoet aan huidige wettelijke eisen, in goede staat van onderhoud verkerend en onder veilige omstandigheden, dit uitsluitend ter beoordeling van M3 Bouwadvies.
3.4.14 Opdrachtgever en/of zijn vertegenwoordiger hebben de plicht om de inhoud van de door M3 Bouwadvies opgestelde rapportages en/of verstrekte adviezen na ontvangst te controleren op juistheid en volledigheid. De opdrachtgever dient binnen 10 dagen na dagtekening van de rapportage wijzigingen en/of aanmerkingen aan M3 Bouwadvies te melden. Tenzij binnen voornoemde termijn wijzigingen en/of aanmerkingen door of namens opdrachtgever zijn ontvangen wordt opdrachtgever geacht onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de door M3 Bouwadvies uitgevoerde werkzaamheden, rapportage en/of adviezen.

Artikel 4. Prijzen

4.1 Alle prijzen in onze aanbiedingen zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij omschreven diensten.
4.2 Bij het aanbieden van offerte houdt M3 Bouwadvies haar prijzen drie maanden na offertedatum gestand.

Artikel 5. Termijn van uitvoering

5.1 Indien een termijn genoemd wordt voor verrichting van diensten is deze naar redelijkheid en billijkheid bij benadering opgegeven, doch is niet bindend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders aangegeven en behoudens wat verder in deze voorwaarden is bepaald.
5.2 Voor het uitvoeren van een zogenoemde bouw/woninginspectie geldt voornoemde termijn twee weken. Overschrijding van deze termijn door overmacht bij M3 Bouwadvies kan niet leiden tot schadevergoeding. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn is M3 Bouwadvies tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade, tenzij door opdrachtgever bewezen wordt dat de overschrijding van de uitvoeringstermijn ten gevolge is van verwijtbaar nalaten door M3 Bouwadvies.
5.3 Overschrijding van uitvoeringstermijnen, anders dan bedoeld in artikel 5. lid 2. geeft de opdrachtgever het recht op ontbinding indien na een periode van zes weken na het ontstaan van de overmacht of andere oorzaak, buiten de schuld van de opdrachtgever, niet is weggenomen.

Artikel 6. Reclames

6.1 Onder reclames worden verstaan: grieven van de opdrachtgever over door, of in opdracht van, M3 Bouwadvies verrichte diensten, of daarop betrekking hebbende rekening(en).
6.2 Alle reclames dienen schriftelijk te geschieden.
6.3 Reclame(s) moeten binnen 14 dagen na factuurdatum bij M3 Bouwadvies worden ingediend.
6.4 Het recht op reclame vervalt drie maanden na factuurdatum. In ieder geval zullen reclames ingediend na verloop van drie maanden niet meer in behandeling worden genomen door M3 Bouwadvies.
6.5 In het geval van terechte reclames heeft M3 Bouwadvies het recht de zaken te herstellen c.q. te vervangen door gelijksoortige zaken.

Artikel 7. Betalingen

7.1 Betaling van rekening(en) door de opdrachtgever dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op de bank- of girorekeningof per kas op het kantoor van M3 Bouwadvies.
7.2 Alle betalingen dienen zonder aftrek of verrekening te geschieden.

Artikel 8. Verzuim

8.1 Zodra opdrachtgever haar verplichting naar M3 Bouwadvies niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
8.2 Zodra opdrachtgever in verzuim is, is M3 Bouwadvies gerechtigd om haar (verder) verplichtingen naar de opdrachtgever op te schorten c.q. de overeenkomst te ontbinden.
8.3 Vanaf datum van verzuim opdrachtgever is deze over verschuldigde (factuur)bedragen een vergoeding van 1% per maand verschuldigd. Indien M3 Bouwadvies, na het in verzuim komen van opdrachtgever, overgaat tot aanmaning, is door opdrachtgever aan M3 Bouwadvies een vergoeding verschuldigd van 100,00 euro zegge: Honderdeuro voor bureaukosten.
8.4 Indien M3 Bouwadvies overgaat tot, of derden inschakelt voor incasso van de vordering, is opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van 250,00 euro. Zegge: Tweehonderdenvijftigeuro.

Artikel 9. Annulering

9.1 Bij gehele of gedeeltelijke annulering van een opdracht, door opdrachtgever, heeft M3 Bouwadvies recht op vergoeding van alle reeds gemaakte kosten welks vermeerderd met geraamde winstderving.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 M3 Bouwadvies is tegenover de opdrachtgever aansprakelijk voor schade door deze geleden als rechtstreeks gevolg van een ernstige en verwijtbare fout door personeel van M3 Bouwadvies begaan.
10.2 Voor de lezing van dit artikel wordt onder een verwijtbare fout verstaan: een fout, die een goed en zorgvuldig bouwkundige, opgeleid op het niveau van het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) onder de desbetreffende omstandigheden, met inachtneming van normale oplettendheid en bij een normale wijze van vak uitoefening, behoort te vermijden.
10.3 M3 Bouwadvies is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet vermelden van gebreken tengevolge van de door de eigenaar, gebruiker, makelaar, opdrachtgever en/of derden verzwegen omstandigheden aan, of vertrekken van onjuiste gegevens over het te inspecteren object.
10.4 Nimmer komt voor enige schadevergoeding in aanmerking: a. vervolg- en/of bedrijfsschade van de opdrachtgever b. schade aan derden bij de uitvoering van het werk en/of verrichtingen van diensten.
10.5 Indien uit welke hoofde dan ook M3 Bouwadvies aansprakelijk is tot vergoeding van schade, zal bij een geringe waarde van de gegeven opdracht de schadevergoeding dienovereenkomstig gematigd worden.
10.6 De door M3 Bouwadvies te vergoeden schade is per opdracht steeds beperkt tot een maximaal bedrag gelijk aan vijf maal het honorarium voor de betreffende opdracht met als maximum van tienduizend euro. Bij vaststelling van de hoogte van een eventueel te vergoeden schade gelden de in onderhavige voorwaarden vermelde maxima en zal een aftrek als verrekening plaatsvinden voor ouderdom en bouwkundige staat van het object of het bouwkundige onderdeel waarop de schade betrekking heeft of waaraan de schade is ontstaan.
10.7 Indien M3 Bouwadvies, met in achtneming van het in deze voorwaarden bepaalde, aansprakelijk is voor een schade, is M3 Bouwadvies gerechtigd de schade op eigen kosten te doen beperken of ongedaan te maken, te herstellen of te doen herstellen.
10.8 Elke aansprakelijkheid van M3 Bouwadvies vervalt door het verloop van 3 maanden vanaf de factuurdatum.
10.9 M3 bouwadvies in niet aansprakelijk voor door opdrachtgever aanbesteed werk aan derden.

Artikel 11. Geschillen

11.1 Alle geschillen ter zake van door M3 Bouwadvies uitgevoerde werkzaamheden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Artikel 12. Depot

12.1 De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Regio Rotterdam.

Artikel 13. Toepasselijk recht

13.1 Op deze voorwaarden en alle daarmee samenhangende stukken of afspraken is het Nederlandse recht van toepassing.

 

M3 Bouwadvies B.V. 2016